Skip to main content

Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos

Official Website of Candaba