Skip to main content
|

BIYERNES SANTO

Ito ang araw kung kailan pinahirapan at ipinako sa Krus si Hesus bilang tanda ng pag aalay ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa dalawang libong taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Herusalem, at tinawag na krusipiksiyon ang pagpapako sa krus ni Hesus.

Official Website of Candaba